NT — För arrangörer

Innan tävlingen

Ansökan

Se Ansökan om arrangemang för mer information om hur er klubb ansöker om en NT-deltävling.

PDGA-sanktionering

När SDGF beviljat arrangörens ansökan ska arrangören meddela SDGF följande information.

 • namn på tävlingen
 • önskade datum för arrangemanget
 • namn och PDGA-nummer på TD
 • epostadress och mobiltelefonnummer till TD eller kontaktperson
 • om TD kommer att vara PDGA official under tävlingen
 • adress där en framtida hemsida kommer att finnas

Tänk också på att TD behöver förnya sitt PDGA-medlemskap och vara official-certifierad.

Prefixet på tävlingens namn bestäms av SDGT i samråd med sponsorer. Arrangören kan önska vad som står efter prefixet.
<prefix> #<deltävlingsnummer>: <arrangörens namnval>
Exempel: NT#2: Alingsås Open

När tävlingen är sanktionerad kommer den synas i PDGA:s tävlingskalender.

Arrangören ska säkerställa att uppgifter för PDGA-rapportering online skickats till arrangörens epostadress. Om arrangören inte tagit emot dessa uppgifter när tävlingen finns listad i PDGA:s tävlingskalender, bör arrangören kontakta PDGA för att få dessa skickade till sig. Dessa inloggningsuppgifter behövs för att kunna rapportera resultaten under tävlingens gång.

Anmälning av spelare

SDGF ansvarar för all hantering av anmälning (och eventuell avanmälning) av spelare. När anmälan väl har stängts sänds deltagarlistor över till arrangören.

Anmälan strävar vi efter att öppna så nära fyra månader innan tävlingen som möjligt.

Mer information om anmälningsförfarandet >>

Återbetalningar

Inbetalningar och återbetalningar hanteras av förbundet.

Tournament Director (TD)

En tävlingsansvarig (TD) ska finnas, denne ska vara aktiv PDGA-medlem och ska ha klarat PDGA:s “Officials test, mer information om detta finns på www.pdga.com/faq/certified-officials.

Toalett vid banan

Minst två toaletter ska finnas tillgängliga maximalt 500 m från tävlingscentret. Om ni behöver hyra torrtoaletter, stäm av denna kostnad med SDGF. Många kommuner tillhandahåller torrtoaletter gratis vid evenemang så undersök först detta med din kommun.Toaletterna ska senast finnas tillgängliga en timma innan tävlingsspelet börjar på lördag och söndag och finnas kvar minst till 30 minuter efter sista gruppen lämnat in sina scorekort.

Under tävlingen

 1. Minst en icke-spelande arrangör ska alltid finnas på plats under tävlingen. Denna arrangör ska vara certified official. Detta kan, men måste inte vara, samma person som är TD.
 2. Resultatrapportera online på PDGA i samband med tävlingen. Anvisningar och tips för detta finns på: https://www.pdga.com/help/tournament-management
 3. Tidsschema ska finnas uppsatt på plats och på SDGF hemsida.
 4. Förändringar rörande finalen (om samtidigt start ska bibehållas för att hålla tidsschemat) ska meddelas snarast, dock senast 21:00 på lördagen.
 5. Under prisceremonin ska pokaler delas ut till de tre främsta i varje klass. Inga andra spelare kallas fram i prisceremonin.
 6. Prispengar delas ut i efterhand av arrangören. Se https://www.svenskdiscgolf.se/tavlingar/svenska-tavlingar/nt/regler/prispengar/
  All utbetalning av prispengar ska rapporteras till Skatteverket på blankett KU10.
 7. Den sista deltävlingen för året ska även ha prisceremoni för de tre första i totalställningen, detta gäller alla klasser. Även denna prisceremoni ska vara avklarad senast 16:30.

Tips under tävlingen

Det är önskvärt att spelarmöte inte hålls. Se till att all information publiceras på hemsidan och använd en utpekad plats (till exempel anslagstavla eller dörr) där information (resultat, förändringar, m m) publiceras fortlöpande under tävlingen.

Säkerställ att Internet-uppkoppling fungerar på plats i tävlingssekreteriatet, om ni använder mobilt bredband är täckningen olika för olika operatörer.

Efter tävlingen

TD-rapport

En TD-rapport ska fyllas i och skickas in till PDGA, anvisningar för detta finns på https://www.pdga.com/help/tournament-management

Ekonomi

SDGF tar emot anmälningsavgifterna och betalar för PDGA-sanktioneringen.

30:- per anmälan dras av för hantering samt kortinlösen och 70:- per anmälan sätts av till en totalpott. Återstående intäkter förs över till arrangören, från vilket 40:- per anmälan står arrangören fritt att förfoga över, förslagsvis tillföra arrangemanget eller nyttja för att förbättra klubbens bana och/eller verksamhet. Avdrag för omkostnader kopplade direkt till själva arrangemanget (t ex extra klippning och trimning av banan, eventuella kostnader för utskrifter, funktionärsfika/luncher, eventuella tillstånd, pokaler etc,) stäms av med SDGF innan de dras av från intäkterna. Återstående summa är att betrakta som nettointäkt för tävlingen och betalas ut i sin helhet som prispengar.
Se även https://www.svenskdiscgolf.se/tavlingar/svenska-tavlingar/nt/regler/prispengar/

Sponsring

Sponsor kan ha krav på att flaggor och annat materiel ska användas på deltävlingarna. Det är sponsorns ansvar att se till att den första arrangören för året har detta tillhanda innan tävlingen. Flaggorna skickas sen som en stafettpinne till nästföljande arrangör, som i sin tur skickar det till nästföljande arrangör.

Arrangörerna för årets sista NT-deltävling skickar flaggorna till sponsorn. Det bästa är om flaggorna kan åka med bil från tävlingen till nästa arrangerande klubb, om det inte finns någon möjlighet med biltransport kan flaggorna postas. Den arrangerande klubben ersätts av SDGF och klubben vänder sig till kansliet för att få ersättning för detta.